Category Archives: คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์โรงเรียนนางรอง

Moodle : Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 7 การทำแบบทดสอบ Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 7 การทำแบบทดสอบ Classroom.nangrong.ac.thการเตรี […]

คลิปที่ 6.2 การนำนักเรียนเข้าห้องเรียน Classroom.nangrong.ac.th การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ Moodle

คลิปที่ 6.2 การนำนักเรียนเข้าห้องเรียน Classroom.nangro […]

คลิปที่ 6.1 เพิ่มครูร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน Classroom.nangrong.ac.th การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้ Moodle

คลิปที่ 5 การบ้านหรือชิ้นงานส่งผ่านโปรแกรม Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 10 คุณครูส่งงานนิเทศก์และติดตาม Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 10 คุณครูส่งงานนิเทศก์และติดตาม Classroom.nangr […]

คลิปที่ 4.2 การใส่สื่อประสมประเภทคลิป Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 4.1ใส่เอกสารประเภทสื่อการสอนประเภท Document Classroom.nangrong.ac.th

คลิปที่ 2 2 วิธีเปลี่ยนรายละเอียดชื่อวิชารูปภาพ Classroom.nangrong.ac.th